پورح., نعمتیس., تهرانی فرع., شورم., و جوهرچیم. “بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia Leriifolia Benth.)”. علوم باغبانی, ج 24, ش 2, مارس 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1389i2.7986.