غیور کریمیانیز., باقریع., جعفرخانی کرمانیم., و داوری نژادغ. “بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera Jamesonii) رقم رداکسپلوژن”. علوم باغبانی, ج 24, ش 2, مارس 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1389i2.7993.