زارعیم., و عزیزیم. “ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن”. علوم باغبانی, ج 24, ش 2, مارس 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1389i2.7995.