محمدی مقدمم., سبحانی پورع., و حکم آبادیح. “بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته”. علوم باغبانی, ج 24, ش 2, مارس 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1389i2.8000.