فارسیم., طاهریپ., و کردیانیا. “بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید”. علوم باغبانی, ج 24, ش 2, مارس 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1389i2.8006.