مرادی ر. ا., نصیری محلاتی م., رضوانی مقدم پ., لکزیان ا., و نژاد‏علی ع. “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, Sept. 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9735.