روح اللهی ا., و کافی م. “تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium Perenne”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, Sept. 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9737.