وطن دوست جرتوده ص., داوری نژاد غ., تهرانی فر ع., و کاوه ح. “اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, Sept. 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9739.