پیغام‌زاده ک., کاظمی‌تبار س., و امیری ا. “اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans Regia L)”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, Sept. 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9748.