عبادیم., عزیزیم., امیدبیگیر., و حسن زاده خیاطم. “بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9751.