موسوی زاده س., و مشایخی ک. “تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus Carota L.) در چند محیط کشت بافت”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, Sept. 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9754.