شهریاری ا., باقری ع., شریفی ا., و مشتاقی ن. “کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria Sp.) در شرایط این ویترو”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, Sept. 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9756.