سیاهمرگوییآ., عزیزیگ., نظامیا., و جهانی کندریم. “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, سپتامبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9758.