سیاهمرگویی آ., عزیزی گ., نظامی ا., و جهانی کندری م. “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”. علوم باغبانی, ج 25, ش 1, Sept. 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i1.9758.