منصوری ده شعیبیر., داوری نژادغ., حکم آبادیح., و تهرانی فرع. “ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته”. علوم باغبانی, ج 25, ش 2, اکتبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i0.9975.