حیدریم., علیان دستجردیع. م., و مرادین. “اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera Indica L. )”. علوم باغبانی, ج 25, ش 2, اکتبر 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1390i0.9981.