خرازیسیده مهدیه, نعمتیسید حسین, تهرانی‌فرعلی, شریفیاحمد, و باقریعبدالرضا. “بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus Caryophyllus L.)”. علوم باغبانی 25, no. 4 (مارس 7, 2012). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/11783.