میرابیالهه, نعمتیسیدحسین, داوری نژادغلامحسین, و آروییحسین. “اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum Muricatum)”. علوم باغبانی 26, no. 3 (1). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/15206.