رجبیمحبوبه, روستاحمیدرضا, کریمیحمیدرضا, و حکم آبادیحسین. “بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم”. علوم باغبانی 26, no. 3 (1). دسترسی اکتبر 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/15212.