خرازیسیده مهدیه, نعمتیسید حسین, تهرانی‌فرعلی, باقریعبدالرضا, و شریفیاحمد. “بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus Caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr”. علوم باغبانی 26, no. 4 (دسامبر 29, 2012): 364-369. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/18149.