باقری سکینه, امیری محمد اسماعیل, داودی داریوش, و انتصاری مهرناز. “بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 36-43. دسترسی سپتامبر 17, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20784.