عراقی حسین, تهرانی‌فر علی, عابدی بهرام, داوری نژاد غلامحسین, و شور محمود. “بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 52-58. دسترسی سپتامبر 23, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20790.