محمدی‌نژاد شادی, غلامی منصور, و اثنی عشری محمود. “بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60”. علوم باغبانی 27, no. 1 (آوریل 17, 2013): 67-73. دسترسی سپتامبر 20, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/20792.