محمدیزیبا, و مرتضویسید نجم الدین. “تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria Cv. Stratus)”. علوم باغبانی 28, no. 4 (نوامبر 24, 2014): 505-516. دسترسی جولای 11, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/21001.