شکوهیانعلی اکبر, داوری نژادغلامحسین, تهرانی فرعلی, ایمانیعلی, و رسولزادهعلی. “انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی”. علوم باغبانی 29, no. 3 (جولای 1, 2015): 323-331. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/21422.