سلیمی فاطمه, شکاری فرید, و حمزه ئی جواد. “کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری”. علوم باغبانی 29, no. 1 (فوریه 22, 2015): 87-94. دسترسی سپتامبر 16, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/22877.