حاجی امیریابوالمحسن, صفریهوشمند, گردكانهمحمد, و نجفیمرزبان. “بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب”. علوم باغبانی 27, no. 2 (آگوست 14, 2013): 166-177. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/24816.