یوسفیمهری, طباطباییسید جلال, حاجیلوجعفر, و مهناناصر. “تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا”. علوم باغبانی 27, no. 2 (آگوست 14, 2013): 178-184. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/24818.