داوری نژادغلامحسین, عزیزیمجید, و آخرتیمریم. “اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته”. علوم باغبانی 23, no. 2 (آوریل 5, 2010). دسترسی اکتبر 22, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/2562.