غنیعسکر, عزیزیمجید, و تهرانی فرعلی. “ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،”. علوم باغبانی 23, no. 2 (آوریل 5, 2010). دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/2565.