روحی وحید, نیکبخت علی, و هوشمند سعدالله. “اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه”. نشریه علوم باغبانی 29, no. 2 (می 12, 2015): 158-167. دسترسی ژوئن 16, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/26271.