فخیم رضاییشبنم, و حاجی‌لوجعفر. “ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه”. علوم باغبانی 27, no. 3 (سپتامبر 30, 2013): 286-294. دسترسی اکتبر 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/26385.