مولائیساناز, سلیمانیعلی, و زین العابدینیمهرشاد. “ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان”. علوم باغبانی 30, no. 1 (دسامبر 28, 2015): 35-48. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/26784.