داوری نژادغلامحسین, شکوهیانعلی اکبر, و تهرانی فرعلی. “اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام”. علوم باغبانی 29, no. 2 (می 12, 2015): 176-184. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/27561.