بنی اسدی فاطمه, و صفاری وحیدرضا. “تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus Roseus)”. علوم باغبانی 29, no. 4 (اکتبر 10, 2015): 556-563. دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/29258.