منصور بهمنی سعیده, صفاری وحیدرضا, و مقصودی مود علی اکبر. “اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 5, 2014): 400-410. دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30582.