اسماعیلی سمیه, روحی وحید, شیران بهروز, و محمدخانی عبدالرحمان. “بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia Elegans J.)”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 6, 2014): 444-452. دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30658.