اکبری وحید, و جلیلی مرندی رسول. “اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 6, 2014): 460-469. دسترسی سپتامبر 15, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30663.