خلج محمد علی, امیری مینا, و عظیمی محمد حسین. “اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک”. علوم باغبانی 27, no. 4 (ژانویه 6, 2014): 470-479. دسترسی سپتامبر 17, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/30664.