پایمردفرزانه, حیدریمختار, دانشورمحمد حسین, و معلمینوراله. “اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica Granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان)”. علوم باغبانی 28, no. 1 (می 11, 2014): 71-79. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jhs.um.ac.ir/article/view/35057.