هادیزادههانیه, تهرانی فرعلی, شورمحمود, و نعمتیسیدحسین. “مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes Tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی”. علوم باغبانی 24, no. 1 (سپتامبر 21, 2010). دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/3637.