صالحی مسلم, صفاری وحیدرضا, و حسن زاده فرد شیما. “اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی”. علوم باغبانی 30, no. 1 (فوریه 14, 2016): 141-150. دسترسی سپتامبر 19, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/42153.