زارعمریم, فاخریبراتعلی, و فرخ زادهسارا. “تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.)”. علوم باغبانی 30, no. 3 (فوریه 14, 2016): 457-468. دسترسی اکتبر 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/44890.