محمدیسمانه, و عزیزیمجید. “بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria Recutita L.)”. علوم باغبانی 28, no. 4 (مارس 15, 2015): 435-445. دسترسی جولای 11, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/45335.