حسینیامیر حسن, تهرانی فرعلی, سمیعیلیلا, شورمحمود, و معماریانیفرشید. “جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان”. علوم باغبانی 30, no. 4 (نوامبر 14, 2016): 701-713. دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/48662.