دیانتمرجان. “تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن”. علوم باغبانی 31, no. 3 (اکتبر 3, 2017): 599-610. دسترسی اکتبر 23, 2019. https://jhs.um.ac.ir/article/view/60317.