عطارشادی, داوری نژادغلامحسین, سمیعیلیلا, و مقدممحمد. “بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR”. علوم باغبانی 31, no. 3 (آگوست 6, 2017): 611-620. دسترسی اکتبر 20, 2019. https://jhs.um.ac.ir/article/view/60521.