پورحمیده, نعمتیسیدحسین, تهرانی فرعلی, شورمحمود, و جوهرچیمحمدرضا. “بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia Leriifolia Benth.)”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی اکتبر 21, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/7986.