سعیدنژادامیرحسین, و رضوانی مقدمپرویز. “ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum Cyminum)”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی جولای 11, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/7987.