سعیدنژاد امیرحسین, و رضوانی مقدم پرویز. “ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum Cyminum)”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی سپتامبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/index.php/jhorts/article/view/7987.