غیور کریمیانیزینب, باقریعبدالرضا, جعفرخانی کرمانیمریم, و داوری نژادغلامحسین. “بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera Jamesonii) رقم رداکسپلوژن”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی اکتبر 29, 2020. https://jhs.um.ac.ir/article/view/7993.