زارعیمهدی, و عزیزیمجید. “ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن”. علوم باغبانی 24, no. 2 (مارس 13, 2011). دسترسی اکتبر 22, 2019. https://jhs.um.ac.ir/article/view/7995.